2021. GODINA

Projekat “Stariji brat, starija sestra”. Donator: Fondacija za podršku i razvoj mentorstva “Stariji brat, starija sestra”. Cilj projekta: Prema riječima donatora svrha ovog programa je: “U projektu povezujemo djecu osnovnoškolskog uzrasta, najčešće između 6 i 14 godina, sa jednom „starijom sestrom“ ili „starijim bratom“, tj. sa jednim volonterom – mladom osobom 20-35 godina starosti. Tokom sedmičnog druženja dijete razvija povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa volonterom koji za njega predstavlja pozitivan model ponašanja. Kroz prijateljski odnos sa volonterom, dijete usvaja socijalno prihvatljiva ponašanja, moralne i kulturne vrijednosti, kao i životne vještine neophodne za samostalan život u zajednici.”

Projekat o ženskim ljudskim pravima i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i rane udaje. Donator: Fond mladih feministkinja FRIDA. Cilj je osnažiti djevojke i žene da se bore za svoja ženska prava i da saznaju sve svojim pravima, kao i pomoći ženama i djevojkama sa područja Bijeljine (sa fokusom na marginalizovane žene i djevojke – Romkinje, socijalno ugrožene i žene i djevojke sa invaliditetom) da budu samostalnije i da ostvare svoja zakonom garantovana prava.

Projekat “Prevencija je pola zdravlja”. Donator: JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”. Ciljevi projekta:

  1. Da se 20 romske djece starosti od 7 do 15 godina sa područja grada Bijeljine nauči zdravim životnim navikama
  2. Da 30 Romkinja sa područja grada Bijeljine stekne znanja i informacije o seksualno reproduktivnom zdravlju i važnosti prevencije
  3. Da se 200 Roma i Romkinja iz romskih zajednica u Bijeljini informiše o važnosti imunizacije u borbi protiv virusa COVID-19

2020. GODINA

 PROJEKTI U TOKU

Projekat osnaživanja i povećanja kapaciteta Udruženja za bolji rad u lokalnoj zajednici. Donator: Fond mladih feministkinja FRIDA. Cilj projekta je umrežavanje među članicama Mreže FRIDA, kao i osnaživanje svih članica Mreže.

Projekat o rodno zasnovanom nasilju. Donator: Fond mladih feministkinja FRIDA. 

Cilj projekta jeste osnažiti djevojke i žene o rodno zasnovanom nasilju, kao i o borbi za svoja ženska prava.

ZAVRŠENI PROJEKTI

Vanredno stanje nije izgovor! Informiši se o svojim pravima! Donator: Mreža RING

Cilj poruke jeste da se pomogne radnicima, naročito radnicama koje dobijaju neosnovano otkaze za vrijeme novonastale situacije sa Covid-19 virusom, tako što će se usmjeriti da se bore za svoja prava koja imaju iz ugovora o radu.

Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica. Donator: Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

Glavni cilj: Veća vidljivost marginalizovanih žena i žena iz socijalno ugroženih porodica, kao i njihovo osnaživanje da se bore za svoja prava kod institucija.

“Moje pravo, a ne privilegija.”. Donator: Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights).  Cilj projekta je informisati žene i djevojke sa područja Bijeljine, sa posebnim fokusom na Romkinje, socijalno ugrožene i žene i djevojke sa invaliditetom, o njihovim ženskim ljudskim pravima; podizanje svijesti javnosti o ženskim ljudskim pravima, posebno ove ciljne grupe i povezati se sa predstavnicima institucija sa područja Bijeljine koja su relevantna za ostvarivanje tih ženskih prava.

“Informiši se o svojim radnim pravima”. Donator: Globalni fond otpornosti za djevojke i mlade žene (Global Resilience Fund for Girls and Young Women). Cilj projekta je informisati djevojke i mlade žene sa područja Bijeljine o njihovim pravima u radnom odnosu, načinima borbe i ostvarivanja tih prava, o relevantnim zakonima koji se tiču njihovih radnih prava, zakonima o njihovim ženskim pravima i zakonima o diskriminaciji. Takođe, cilj je bio informisati žene i djevojke o stanju i pravima po pitanju radnog odnosa u vrijeme pandamije.

AKTIVNOSTI

Aktivnost 16 dana aktivizma: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv HV/ADIS, 2. decembar – Međunarodni dan ukidanje ropstva i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava),

Mjesec dana ženskog romskog aktivizma 8.marta – 8. aprila (sedmica siromaštva- podjela odjeće, sedmica političke participacije osnaživanje žena za uključivanje u politiku…)

Obilježili smo i Međunarodni dan mladih 12. avgusta uličnom akcijom na Gradskom trgu u Bijeljini

RANIJI PROJEKTI 

  1. GODINA

 “Hoćeš mir? Budi tim!” Projekat podizanja svijesti o nasilju nad ženama, sa fokusom na konfliktnu sredinu. Projekat je implementiran u saradnji sa neformalnom grupom „Zaustavimo nasilje prije nego što bude prekasno“ iz Zenice, a donator projekta je fond mladih feministkinja „FRIDA“.

Ljudi nisu roba- Zaustavimo moderno ropstvo. Donator: Fondacija Lara/Mreža RING. Opšti cilj projekta je prevencija trgovine ljudima kroz informisanje šire populacije o seksualnoj i radnoj eksploataciji i zloupotrebi djece kao oblicima trgovine ljudima, ali istovremeno i skretanje pažnje na problem prosjačenja u zajednici i smanjenje diskriminacije.

 

  1. GODINA

Tradicija nije rana udaja – Donator: Fond mladih feministkinja „FRIDA“.

Cilj je da se kroz radionice sa romskim djevojčicama/djevojkama i saradnjom sa institucijama smanji broj prisilnih brakova na području grada Bijeljina.

Rezultati projekta: Jačanje mladih Romkinja i žena kroz edukaciju o prisilnim brakovima i štetnom uticaju rane udaje.

Igrajmo se veliki i mali. Donator: Institut za razvoj mladih „KULT“ iz Sarajeva.

Cilj je bio da se postavi igralište za djecu u zajednici Novo Naselje u Gradu Bijeljini, kao i da se poveća druženje između romske i neromske djece.

Rezultat: Postavljeno igralište u naselju Novo Naselje za djecu romsku i neromsku, povećanje inkluzije djece kroz druženje na igralištu.

 “Sigurna igra – Donator projekta: Asocijacija srednjoškolaca BiH (ASUBIH). Cilj projekta: Edukacija o važnosti aktivizma i uključivanja u rad lokalne zajednice, 2. razbijanje predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji, 3. osposobljavanje postojećeg igrališta za siguran i dugotrajni boravak djece. Rezultat: 1. edukovani mladi o važnosti aktivizma u lokalnoj zajednici, 2. smanjene predrasude i stereotipi prema romskoj populaciji 3. renovirano igralište za djecu u naselju Tombak u Bijeljini, kao i omogućena bolja bezbjednost tog igrališta.

Budi oprezan – zaštiti se  – Donator: Gradska uprava Grada Bijeljina.

Ciljevi:

Glavni cilj projekta: Jačanje uloge mladih Roma i neroma u promociji i zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Posebni ciljevi:

  1. povećati znanje mladih Roma i neroma o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz vršnjačke radionice 2. Povećati znanje Romkinja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kako bi stečeno znanje podijelile sa svojim sugrađanima u romskoj zajednici kao i djeci o ovoj temi. 3. Podizanje svijesti romske populacije o nephodnosti povećane brige o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz medijsku kampanju