Članica udruženja “Siguran korak” Violeta Mrkaljević prisustvovala je dvodnevnom treningu koji je organizovao World Vison BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i Zemlja djece, u sklopu projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“. Trening je održan u hotelu “Board” na Jahorini.

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječije pornografije i prisilnih brakova. Trgovci ljudima eksploatiraju domaće i strane žrtve u Bosni i Hercegovini, te eksploatišu žrtve iz Bosne i Hercegovine u drugim zemljama. Ukazivanje na neke od osnovnih karakteristika ovog fenomena iziskuje potrebu sveobuhvatnog i usklađenog odgovora svih struktura i nivoa vlasti te civilnog društva, kao i koordinaciju i saradnju svih aktera uključenih u suprotstavljanje trgovini ljudima.

Glavna namjera projekta je pružanje podrške u izgradnji kapaciteta vladinih i lokalnih sudionika u oblasti suprotstavljanja trgovine ljudima kako bi se unaprijedili odgovori na potrebe sprečavanja, suzbijanja pružanja zaštite žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.