Sigurna igra – Donator projekta: Asocijacija srednjoškolaca BiH (ASUBIH). Cilj projekta: Edukacija o važnosti aktivizma i uključivanja u rad lokalne zajednice, 2. razbijanje predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji, 3. osposobljavanje postojećeg igrališta za siguran i dugotrajni boravak djece. Rezultat: 1. edukovani mladi o važnosti aktivizma u lokalnoj zajednici, 2. smanjene predrasude i stereotipi prema romskoj populaciji 3. renovirano igralište za djecu u naselju Tombak u Bijeljini, kao i omogućena bolja bezbjednost tog igrališta.

Budi oprezan – zaštiti se na vrijeme – Donator: Gradska uprava Grada Bijeljina. Ciljevi: Glavni cilj projekta:

Jačanje uloge mladih Roma i neroma u promociji i zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Posebni ciljevi:

1. povećati znanje mladih Roma i neroma o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz vršnjačke radionice

2. Povećati znanje Romkinja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kako bi stečeno znanje podijelile sa svojim sugrađanima u romkskoj zajednici kao i djeci o ovoj temi.

3. Podizanje svijesti romske populacije o nephodnosti povećane brige o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz medijsku kampanju

Rezultati: 1.Organizovane 5 vršnjačke edukacija za mlade Rome i nerome za 10 učesnika i edukovani o temi navedenoj 2.Osnaženje Romkinja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz 5 edukativnih za 50 učesnica 3.Sprovedene 5 ulične akcije u 4 romskim naseljima 4.Postojeća Info-tačke u MZ Vuk Karadžić u kojem je dostupan materijal o HIV-u i seksualno prenosivim bolestima.

Tradicija nije rana udaja – Donator: Mreža mladih feministkinja „FRIDA“.

Cilj je da se kroz radionice sa romskim djevojčicama/djevojkama i saradnjom sa institucijama smanji broj prisilnih brakova na području grada Bijeljina.

Rezultati projekta: Jačanje mladih Romkinja i žena kroz edukaciju o prisilnim brakovima i štetnom uticaju rane udaje.

Igrajmo se veliki i mali. Donator: Institut za razvoj mladih „KULT“ iz Sarajeva.

Cilj je bio da se postavi igralište za djecu u zajednici Novo Naselje u Gradu Bijeljini, kao i da se poveća druženje između romske i neromske djece.

Rezultat: Postavljeno igralište u naselju Novo Naselje za djecu romsku i neromsku, povećanje inkluzije djece kroz druženje na igralištu.

Aktivnost 16 dana aktivizma: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv HV/ADIS, 2. decembar – Međunarodni dan ukidanje ropstva i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava),

Mjesec dana ženskog romskog aktivizma 8.marta – 8. aprila (sedmica siromaštva- podjela odjeće, sedmica političke participacije osnaživanje žena za uključivanje u politiku…)

Obilježili smo i Međunarodni dan mladih 12. avgusta uličnom akcijom na Gradskom trgu u Bijeljini.

Projekat podizanja svijesti o nasilju nad ženama, sa fokusom na konfliktnu sredinu. Projekat će se implementirati u saradnji sa neformalnom grupom „Zaustavimo nasilje prije nego što bude prekasno“ iz Zenice, a donator projekta je mreža mladih feministkinja „FRIDA“.

Projekat osnaživanja i povećanja kapaciteta Udruženja za bolji rad u lokalnoj zajednici. Donator: Mreža mladih feministkinja FRIDA. Cilj projekta je umrežavanje među članicama Mreže FRIDA, kao i osnaživanje svih članica Mreže.

Ljudi nisu roba- Zaustavimo moderno ropstvo. Donator: Fondacija Lara/Mreža RING. Opšti cilj projekta je prevencija trgovine ljudima kroz informisanje šire populacije o seksualnoj i radnoj eksploataciji i zloupotrebi djece kao oblicima trgovine ljudima, ali istovremeno i skretanje pažnje na problem prosjačenja u zajednici i smanjenje diskriminacije.